• سهامداران
      عموم همکاران گروه مالی ایران زمین که دارای قرارداد استخدامی تمام وقت می باشند و شرکتهای منتخب به گروه مالی ایران زمین که بطور رسمی توسط بانک اعلام می گردد، سهامدار این شرکت می باشند.