• آخرین اخبار
      به پاس وفاداری شما، باشگاه مشتریان تاسا برای ارائه خدمات جذاب و نوین در بستر موبایل راه اندازی شد.
      افزایش سرمایه شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان از محل مطالبات و سود انباشته در دستور کار قرار گرفت.
      طی قراردادی 7% از سهم شرکت بیمه آرمان خریداری و در تملک شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان قرار گرفت.