• آخرین اخبار
      افزایش سرمایه شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان از محل مطالبات و سود انباشته در دستور کار قرار گرفت.
      طی قراردادی 7% از سهم شرکت بیمه آرمان خریداری و در تملک شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان قرار گرفت.
      طی این برنامه استراتژی کسب و کار شرکت مورد توجه قرار گرفته شده است.